De Europese fondsen richten zich op de kanaalzone

In het kader van de nieuwe programmering van de Europese structuurfondsen van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Samenwerking) heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar doelstellingen vastgelegd in een Operationeel Programma (OP) genaamd “Doelstelling 2013: samen investeren in stedelijke ontwikkeling!” (periode 2007-2013). Dit programma is bedoeld om een zone die structurele moeilijkheden kent, ook al beschikt ze over heel wat troeven, nieuw leven in te blazen. De regering heeft besloten om de beschikbare middelen te concentreren op een “Prioritaire Interventiezone” (PIZ). Die situeert zich langs en ten westen van het kanaal dat van noord naar zuid door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stroomt.

Dit EFRO-project ‘De ondernemingszin in de Prioritaire Interventiezone stimuleren’ zal via de school een belangrijke rol spelen in het opnieuw tot leven brengen van de PIZ. Het is evident dat men een beroep doet op de school om een basisrol te spelen in het verspreiden van de ondernemerscultuur. De rol van het academisch milieu op dit vlak is onvermijdelijk, de opleiding vormt de hoeksteen van onze ondernemersmaatschappij.

We weten dat er zowel in de familie- als in de schoolomgeving heel wat hindernissen bestaan die het gebrek aan een dergelijke ondernemerscultuur verklaren. Om daaraan te verhelpen, bestaan er al diverse programma’s voor het sensibiliseren van de ondernemingszin. Jammer genoeg bereiken deze programma’s onvoldoende scholen in de PIZ. Vandaar dat dit project werd opgestart, met als doel een stevige ondernemerscultuur te ontwikkelen bij de jongeren uit de Prioritaire Interventiezone.

Voor het eerst in Brussel zullen bestaande structuren die zich bezighouden met sensibilisering voor het ondernemerschap, zoals het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO), ICHEC-PME, Groupe One, Jonge Ondernemingen en UNIZO, werken aan de opmaak van een gezamenlijke strategie en samenwerken aan één gemeenschappelijk doel, een doel waarvoor tot op heden weinig of niets werd gedaan.

 

Geselecteerde projecten

Geselecteerde projecten

Na twee aanbestedingen uitgeschreven door de regering in maart 2007 en februari 2008, werden 37 projecten geselecteerd op 13 december 2007 en 19 december 2008.

Samen met de vele acties die de regering al meer dan tien jaar onderneemt, zullen deze projecten bijdragen tot een geleidelijke verbetering van de gedefinieerde zone.

De economie in de zone nieuw leven inblazen, de opleiding en tewerkstelling verbeteren en de wijken aantrekkelijker maken: dat zijn de doelstellingen die de regering heeft geformuleerd om de verschillen binnen het gewest te verminderen.

Deze projecten werden beoordeeld op basis van zowel algemene als specifieke criteria. Ze moesten voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen (bijvoorbeeld een volledig dossier indienen) en aan algemene criteria (partnerschap, de impact op de PIZ, middelenverbintenis enz.), alsook aan de transversale prioriteiten van het programma (duurzame ontwikkeling, innovatie en goed bestuur, partnerschap en gelijke kansen).

Voor meer gedetailleerde informatie over de projecten kunt u de lijst van de begunstigden en het overzicht van de projecten consulteren naar de website www.efro.irisnet.be.

Impact op de werkgelegenheid en de opleiding

Het aantal arbeidsplaatsen dat rechtstreeks zal worden gecreëerd in het kader van de realisatie van de geselecteerde projecten, zou in totaal 317 voltijdse equivalenten opleveren.

De onrechtstreekse impact op de werkgelegenheid zal nog veel groter zijn, maar zal pas tijdens en na de programmering kunnen worden beoordeeld.

In de 9 geselecteerde opleidingscentra zullen meer dan 5.000 personen/jaar worden opgeleid.

En tot slot zullen 300 nieuwe kinderopvangplaatsen prioritair worden toegewezen aan de ouders die in de PIZ wonen, zodat zij meer kansen krijgen op werk en opleiding.

Impact inzake duurzame ontwikkeling

Het programma streeft ernaar om 50% van de infrastructuurprojecten te laten financieren door het programma en zo te komen tot betere energieprestaties en/of een betere valorisatie van het geproduceerde afval.

22 van de 37 geselecteerde projecten zijn infrastructuurprojecten. 17 daarvan voorzien in de rehabilitatie van braakliggende terreinen of stadskankers.

En meer dan de helft van die projecten wil technieken inzetten om de energieprestaties van gebouwen en/of de valorisatie van het geproduceerde afval te verbeteren.

Alle infrastructuurprojecten die in het kader van het programma gefinancierd worden, hebben zich ertoe verbonden de facilitator van Leefmilieu Brussel te contacteren bij het ontwerp van het gebouw.

Bron: www.efro.irisnet.be